Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

BỘ KINH TẬP

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

Số bài: 14
KINH KIM CƯƠNG

KINH KIM CƯƠNG

Hán dịch: Đời Tấn, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Tỳ Kheo Trí Quang

KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

KINH BÁO HIẾU PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

Đọc tụng: Thượng Tọa Thích Huệ Duyên

KINH HIỀN NHÂN

KINH HIỀN NHÂN

Hán dịch: Ngài Ngô Nguyệt Chi
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 5
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dich: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 8
KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG KHÓ BÁO ĐÁP

Hán dịch: Ngài An Thế Cao
Việt dịch: Thích Nữ Tịnh Quang

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

KINH TẠC HÌNH TƯỢNG PHẬT

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đề Vân Bát Nhã, đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Thiện Thông

KINH VU LAN BÁO HIẾU

KINH VU LAN BÁO HIẾU

Đọc tụng: Hòa Thượng Thích Trí Thoát

KINH ĐẠI NIỆM XỨ

KINH ĐẠI NIỆM XỨ

Hán dịch: Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập
Việt dịch: Cư Sĩ Diệu Âm

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC

Việt dịch: Sa Môn Thích Nhật Từ

KINH VÔ THƯỜNG

KINH VÔ THƯỜNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Thích Hằng Đạt

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH THIỆN ÁC NHÂN QUẢ

Việt dịch: Thích Trung Quán

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

PHẬT THUYẾT KINH PHÂN BIỆT THIỆN ÁC BÁO ỨNG

Hán dịch: Đời Tống, Tây Thiên Trung Ấn Độ, Sa Môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Chánh Lạc

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

KINH CHA MẸ ÂN TRỌNG

Việt dịch: Nguyên Thuận

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Thiền Tâm

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 10
PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

PHẬT NÓI KINH NGHIỆP BÁO SAI BIỆT

Hán dịch: Cù Đàm Pháp Trí quận Dương Xuyên, đời Tuỳ
Việt dịch: Thích Tuệ Thông

KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

KINH THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Hán dịch: Ưu Bà Tắc An Huyền và Sa Môn Nghiêm Phật Điều, đời Hậu Hán
Việt dịch: Nguyên Huệ