Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

BỘ SỚ TẬP

CHÚ GIẢI KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

CHÚ GIẢI KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Tác giả: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

Số bài: 25
KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Hành Trụ

Số bài: 21