Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

MỤC LỤC -  A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

MỤC LỤC - A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập một

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập một

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập hai

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập hai

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập ba

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập ba

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập bốn

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập bốn

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập năm

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập năm

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập sáu

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập sáu

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập bảy

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập bảy

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập tám

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập tám

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập chín

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập chín

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười một

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười một

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười hai

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười hai

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười ba

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười ba

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười bốn

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười bốn

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười năm

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười năm

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười sáu

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười sáu

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười bảy

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười bảy

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười tám

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười tám

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười chín

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập mười chín

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa