Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

PHIỀN NÃO TẬP KHÍ QUÁ SÂU QUÁ NẶNG

PHIỀN NÃO TẬP KHÍ QUÁ SÂU QUÁ NẶNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT ĐỊNH PHẢI DỨT TRỪ PHIỀN NÃO, DỨT TRỪ TẬP KHÍ

NHẤT ĐỊNH PHẢI DỨT TRỪ PHIỀN NÃO, DỨT TRỪ TẬP KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHIỀN NÃO TẬP KHÍ RẤT NẶNG, BIẾT RẤT KHÓ

PHIỀN NÃO TẬP KHÍ RẤT NẶNG, BIẾT RẤT KHÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI TẨY RỬA SẠCH SẼ TẬP KHÍ PHIỀN NÃO CỦA CHÚNG TA

PHẢI TẨY RỬA SẠCH SẼ TẬP KHÍ PHIỀN NÃO CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÀ PHẬT HAY LÀ MA? THẬT SỰ THEN CHỐT LÀ DO NƠI TẬP KHÍ

LÀ PHẬT HAY LÀ MA? THẬT SỰ THEN CHỐT LÀ DO NƠI TẬP KHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MÙI VỊ ĐÓ LÀ TẬP KHÍ! PHẢI LÀM SAO?

MÙI VỊ ĐÓ LÀ TẬP KHÍ! PHẢI LÀM SAO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

ĐÂY LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN HIỂN LỘ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không