Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ BUÔNG TẬP KHÍ PHIỀN NÃO XUỐNG, TÁNH ĐỨC SẼ TRỞ LẠI

✯ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ QUÁ SÂU QUÁ NẶNG

✯ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ QUÁ SÂU QUÁ NẶNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ RẤT NẶNG, BIẾT RẤT KHÓ

✯ PHIỀN NÃO TẬP KHÍ RẤT NẶNG, BIẾT RẤT KHÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ MÙI VỊ ĐÓ LÀ TẬP KHÍ! PHẢI LÀM SAO?

✯ MÙI VỊ ĐÓ LÀ TẬP KHÍ! PHẢI LÀM SAO?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không