Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ CÂU CHUYỆN VỀ CUỘC ĐỜI LỤC TỔ HUỆ NĂNG