Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MƯỜI NĂM NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC DẠY BẢO CHÚNG TA  MỘT MÔN THÂM NHẬP

TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC DẠY BẢO CHÚNG TA  MỘT MÔN THÂM NHẬP

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHUYÊN TINH NƠI MỘT MÔN, TÂM NGƯỜI ẤY ĐỊNH

CHUYÊN TINH NƠI MỘT MÔN, TÂM NGƯỜI ẤY ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐN KIẾP THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG CỦA THẾ GIỚI

BỐN KIẾP THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG CỦA THẾ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa