Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MƯỜI NĂM NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

* MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

* MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* CHUYÊN TINH NƠI MỘT MÔN, TÂM NGƯỜI ẤY ĐỊNH

* CHUYÊN TINH NƠI MỘT MÔN, TÂM NGƯỜI ẤY ĐỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* MỘT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG KỲ HUÂN TU

* MỘT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG KỲ HUÂN TU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* MƯỜI NĂM ĐÈN SÁCH, NHẤT CỬ THÀNH DANH

* MƯỜI NĂM ĐÈN SÁCH, NHẤT CỬ THÀNH DANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không