Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MƯỜI NĂM NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

MỘT MÔN THÂM NHẬP, ĐÂY GỌI LÀ TINH TẤN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHUYÊN TINH NƠI MỘT MÔN, TÂM NGƯỜI ẤY ĐỊNH

CHUYÊN TINH NƠI MỘT MÔN, TÂM NGƯỜI ẤY ĐỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG KỲ HUÂN TU

MỘT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG KỲ HUÂN TU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không