Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MƯỜI NĂM NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI NĂM DỤNG CÔNG THỰC HÀNH CHỈ MỘT BỘ KINH

MƯỜI NĂM DỤNG CÔNG THỰC HÀNH CHỈ MỘT BỘ KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI NĂM NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

MƯỜI NĂM NHẤT MÔN THÂM NHẬP, TRƯỜNG THỜI HUÂN TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

XIN HÃY YÊU QUÝ SINH MẠNG CỦA ĐỘNG VẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không