Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

CHỈ GIỮ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT TRONG TÂM, NƯƠNG THEO PHẬT MÀ NIỆM PHẬT

CHỈ GIỮ MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT

TRONG TÂM, NƯƠNG THEO

PHẬT MÀ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Muốn tu học, phải biết tự nhận rõ căn tánh của mình, trình độ lý giải của mình. Nói theo danh từ hiện nay là trình độ hiểu biết kèm theo khả năng trí nhớ. Vì hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống và việc làm của chúng ta.

Cho nên từ trong rất nhiều những phương Pháp khác nhau, chúng ta phải chọn lấy một phương Pháp phù hợp nhất với điều kiện của mình. Có như vậy, việc tu học mới mong đạt được kết quả dễ dàng.

Tuy nhiên chúng ta tự mình rất khó biết phải hạ thủ công phu từ đâu?

Làm cách nào để có thể lựa chọn phương Pháp. Phật nói đến tám vạn bốn ngàn Pháp môn, làm sao biết được Pháp môn nào là thích hợp. Một khi lựa chọn không đúng Pháp môn, chẳng những dụng công nhiều, kết quả lại ít.

Sự tu học khó nhọc ở thế gian này cũng chẳng được một phần công đức nào. Ðiều này rất thật, chính bởi tình trạng như vậy, cho nên Đức Phật Thế Tôn mới vì chúng sanh thời Mạt Pháp này chỉ bày ra một con đường.

Ðó là Pháp môn Tịnh Ðộ, cũng là Pháp môn của chư Phật giúp chúng ta lựa chọn. Thế nhưng Pháp môn này cũng có rất nhiều phương Pháp tu học. Tuy nhiên tất cả chư Phật đều nhất khẩu đồng thanh chỉ dạy và giúp chúng ta lựa chọn phương Pháp trì danh niệm Phật.

Trong Kinh Di Ðà dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ nói nhiều hơn, ngoài trì danh niệm Phật ra còn có Quán Tượng Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật.

Như vậy chúng ta thấy rõ trong ba bộ Kinh Di Ðà, Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, Phật đều khuyên chúng ta giữ phương Pháp chấp trì danh hiệu Phật. Chính vì thế chúng tôi lựa chọn và đề xướng Pháp này. Qua phương Pháp Trì Danh Niệm Phật, những người được lợi ích rất nhiều, kết quả Vãng Sanh vô số kể.

Nếu theo phương Pháp này, chân chính tu hành sẽ rất gần kề với Hoa Nghiêm Tam Muội, lại hội đủ nguyên tắc hiện thực bách thiên Tam Muội. Thật là một Pháp môn không thể nghĩ bàn, một Pháp môn đơn giản, dễ dàng, chắc chắn, mau chóng.

Chỉ cần buông xả vạn duyên, giữ chặt câu danh hiệu Phật niệm tới cùng. Một số người niệm Phật, công phu không được đắc lực vì không buông xả được vạn duyên, tự tạo cho mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này người khác không thể nào giúp.

Chư Phật, Bồ Tát cũng không thể giúp. Nhất quyết phải do chính bản thân mình chịu buông xả, bất luận điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A Di Ðà Phật trong tâm, nương theo Phật mà niệm Phật, hiện tiền, tương lai chắc chắn thấy Phật.

***