Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI - TẬP MỘT

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI - TẬP HAI

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI - TẬP BA

✯ CHÚ ĐẠI BI GIẢNG GIẢI - TẬP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Kinh Điển Vạn Phật Thánh Thành