Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI NƯƠNG VÀO PHẬT BỒ TÁT, PHẬT BỒ TÁT Ở ĐÂU? KINH ĐIỂN LÀ PHẬT BỒ TÁT

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI NƯƠNG

VÀO PHẬT BỒ TÁT, PHẬT BỒ TÁT Ở

ĐÂU? KINH ĐIỂN LÀ PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Phật Pháp dạy cho chúng ta những điều chân thật, chỉ cần bản thân chúng ta thật sự nỗ lực học tập. Phật dạy cho chúng ta phải dừng thì chúng ta phải dừng, Phật dạy cho chúng ta nên làm thì chúng ta hãy chăm chỉ nỗ lực mà làm, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân chúng ta thường hay gọi là thành kiến, cách nghĩ, cách nhìn của bản thân mình buông xuống.

Tại sao vậy?

Cách nhìn cách nghĩ của bản thân mình là sai lầm, đừng có cho rằng bản thân mình thông minh. Thông minh bị thông minh hại. Chúng ta nhất định phải nương vào Phật Bồ Tát.

Phật Bồ Tát ở nơi đâu?

Kinh Điển chính là Phật Bồ Tát, nương theo sự dạy bảo trong Kinh Điển. Trong Kinh Điển dạy chúng ta làm thì chúng ta nỗ lực mà làm, dạy chúng ta không thể làm chúng ta nhất định tuân thủ, tuyệt đối không vi phạm, nhất định bạn sẽ được lợi ích.

Người học Phật ngày nay không nhận được sự lợi ích trong Phật Pháp không phải là Phật Pháp không linh, Kinh Điển không có sai, mà sai ở tại chỗ nào?

Sai lầm do người học Phật chúng ta không tin vào Kinh Điển, vẫn cứ tin vào vọng tưởng chấp trước của bản thân mình, vậy là hết cách rồi.

Đây chính là lời của người xưa đã nói: Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở trước mắt. Phật Bồ Tát chính là người xưa, không nghe lời của Phật Bồ Tát thì bạn sẽ bị thiệt thòi lớn. Bạn thật sự nghe lời Phật Bồ Tát, nhất định là sẽ có kết quả tốt. Cái kết quả này, trong việc Hoằng Pháp lợi sanh sẽ sinh ra tác dụng rất lớn.

Tại sao vậy?

Đây là ở trong tam chuyển pháp luân, Phật Pháp của chúng ta gọi là chứng chuyển, bản thân chúng ta hiện thân Thuyết Pháp làm chứng cho bạn. Rất là quan trọng. Bản thân chúng ta được sự cảm ứng, sự thật cụ thể đến nói với họ.

***