Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

CON NGƯỜI CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI VỀ QUÁ KHỨ, ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI