Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

CON NGƯỜI CHÚNG TA CÓ THỂ ĐI VỀ QUÁ KHỨ, ĐI ĐẾN TƯƠNG LAI

TƯƠNG LAI KINH DIỆT. DIỆT VÌ SAO? KHÔNG AI GIẢNG!

TƯƠNG LAI KINH DIỆT. DIỆT VÌ SAO? KHÔNG AI GIẢNG!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không