Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

❁ CÔNG PHU THÀNH THỤC RỒI KHÔNG CẦN TUỔI THỌ NỮA

❁ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TAM MUỘI VÔ THƯỢNG

❁ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TAM MUỘI VÔ THƯỢNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NHẤT TÂM BẤT LOẠN LÀ NHẤT HẠNH TAM MUỘI

❁ NHẤT TÂM BẤT LOẠN LÀ NHẤT HẠNH TAM MUỘI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không