Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ CUỘC ĐỜI CỦA PHÁP SƯ CƯU MA LA THẬP