Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

ĐẠI KINH LÀ ÁNH SÁNG CỦA PHẬT, MỞ KINH RA LÀ ÁNH SÁNG CỦA PHẬT CHIẾU ĐẾN