Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

ĐẠI KINH LÀ ÁNH SÁNG CỦA PHẬT, MỞ KINH RA LÀ ÁNH SÁNG CỦA PHẬT CHIẾU ĐẾN

TỲ ĐÀ LÀ KINH ĐIỂN BÀ LA MÔN

TỲ ĐÀ LÀ KINH ĐIỂN BÀ LA MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA THƯỜNG GỌI TÁNH LÀ CHÂN KHÔNG

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA THƯỜNG GỌI TÁNH LÀ CHÂN KHÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRIỂN KHAI BỘ KINH NÀY LÀ TẤT CẢ KINH ĐIỂN

TRIỂN KHAI BỘ KINH NÀY LÀ TẤT CẢ KINH ĐIỂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI HAI LOẠI VĂN PHONG NÀY BAO HÀM TẤT CẢ KINH ĐIỂN

MƯỜI HAI LOẠI VĂN PHONG NÀY BAO HÀM TẤT CẢ KINH ĐIỂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI VỚI CHÚNG TA, KINH ĐIỂN LÀ GIÁ TRỊ

ĐỐI VỚI CHÚNG TA, KINH ĐIỂN LÀ GIÁ TRỊ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KINH GIÁO NHIỀU NHƯ VẬY, CHÚNG TA HỌC LOẠI NÀO TỐT?

KINH GIÁO NHIỀU NHƯ VẬY, CHÚNG TA HỌC LOẠI NÀO TỐT?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không