Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ ĐẠI SƯ CHƯƠNG GIA - ÂN SƯ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG