Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

ĐỐI VỚI SỰ LĨNH HỘI KINH VÔ LƯỢNG THỌ SO VỚI LÚC TRƯỚC THÌ KHÔNG GIỐNG NỮA. TÍN TÂM ĐỐI VỚI PHÁP MÔN NIỆM PHẬT SO VỚI LÚC TRƯỚC ĐÃ TĂNG LÊN RẤT NHIỀU