Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NGƯỜI HỘ TRÌ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, CÓ NHÂN DUYÊN RẤT SÂU VỚI PHẬT A DI ĐÀ

PHÁT KHỞI TINH TẤN, HỘ TRÌ HẾT THẢY CHÁNH PHÁP

PHÁT KHỞI TINH TẤN, HỘ TRÌ HẾT THẢY CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HÀNG TRUNG CĂN, NĂM BA NĂM CHẮC CHẮN THÀNH CÔNG

HÀNG TRUNG CĂN, NĂM BA NĂM CHẮC CHẮN THÀNH CÔNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

NĂM NĂM XUẤT GIA ĐẦU TIÊN LÀ LÀM CHUYỆN NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

IN KINH CŨNG LÀ MỘT MẮT XÍCH TRỌNG YẾU, TRONG HOẰNG PHÁP

IN KINH CŨNG LÀ MỘT MẮT XÍCH TRỌNG YẾU, TRONG HOẰNG PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BA NĂM, NĂM NĂM THÀNH TỰU HƠN TÔI, LÀ TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG!

BA NĂM, NĂM NĂM THÀNH TỰU HƠN TÔI, LÀ TÔI ĐÃ THÀNH CÔNG!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không