Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN KHÁC ĐỀU CHẲNG CÓ CÔNG HIỆU NÀY

HẾT THẢY CÁC PHÁP MÔN KHÁC

ĐỀU CHẲNG CÓ CÔNG HIỆU NÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Trong Kinh này, chẳng nhắc đến những vị Bồ Tát khác, đặc biệt nêu tên hai vị Bồ Tát này, dụng ý rất sâu.

Vì tín nguyện trì danh đòi hỏi chẳng hoài nghi, buông xuống, bỏ sạch nghi tình, chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp.

Chẳng gián đoạn là Bất Hưu Tức, chẳng xen tạp là chân tinh tấn, xen tạp sẽ chẳng phải là tinh tấn.

Do vậy, danh hiệu Bồ Tát ở đây phô bày nguyên tắc trọng yếu trong sự tu học Pháp Môn này.

Chúng ta nương theo cương lãnh ấy để tu hành, nhất định thành tựu trong một đời này.

Như Đức Thế Tôn, như Đức Di Đà có cùng đại trí, đại từ, đại trí khế nhập Thật Tướng của các pháp. Đại từ phổ độ chúng sanh.

Nếu nói theo Pháp Môn này, đại trí là thật sự lý giải ba Kinh, thật sự lý giải, chẳng sai lầm tí nào. Đại từ là chuyên hoằng ba Kinh.

Vì Kinh này là pháp môn bậc nhất để Chư Phật độ hết thảy chúng sanh. Lại còn là khiến cho những chúng sanh tội ác nặng nề nhất có thể nhờ mười niệm hay một niệm mà Vãng Sanh, có thể thành Phật.

Pháp Môn này chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy các Pháp Môn khác đều chẳng có công hiệu này, chỉ riêng Pháp Môn này thù thắng, đại trí cần phải tương ứng với Kinh, ắt phải vận dụng đại từ thì mới có thể Hoằng Dương trọn khắp.

Chính mình y Giáo tu hành là lòng Từ tự lợi, tuyên dương Pháp Môn này lòng Từ lợi tha. Chúng tôi giảng tới chỗ này.

***