Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ HÒA THƯỢNG HƯ VÂN KHAI THỊ NIỆM PHẬT