Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỰ TÍCH XUẤT GIA CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SỰ TÍCH XUẤT GIA CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SÁM HỐI TỨC LÀ CẢI QUÁ TỰ TÂN

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - SÁM HỐI TỨC LÀ CẢI QUÁ TỰ TÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - XÚI NGƯỜI KHÁC LÀM ÁC, TỘI MÌNH TĂNG GẤP BA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - XÚI NGƯỜI KHÁC LÀM ÁC, TỘI MÌNH TĂNG GẤP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THỨC KHUYA DẬY SỚM, VÌ AI MÀ BẬN RỘN?

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - THỨC KHUYA DẬY SỚM, VÌ AI MÀ BẬN RỘN?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NƯỚC CHẢY TRÀO TRƯỚC CỬA CHÙA

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NƯỚC CHẢY TRÀO TRƯỚC CỬA CHÙA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIA PHONG CỦA KIM SƠN THÁNH TỰ

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIA PHONG CỦA KIM SƠN THÁNH TỰ

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT CẦN CÓ CHÂN TÂM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - HỌC PHẬT CẦN CÓ CHÂN TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TRÍ HUỆ QUANG MINH TỪ VÔ LẬU

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TRÍ HUỆ QUANG MINH TỪ VÔ LẬU

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐỨC TẠO NGHIỆP

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - TU ÐỨC TẠO NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VẠN VẬT ÐỀU NÓI PHÁP CHO MÌNH

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VẠN VẬT ÐỀU NÓI PHÁP CHO MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐỪNG CHỜ TỚI LÚC GIÀ MỚI HỌC ÐẠO

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐỪNG CHỜ TỚI LÚC GIÀ MỚI HỌC ÐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẢ THIỀN THẤT PHẢI KHẮC KỲ THỦ CHỨNG

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẢ THIỀN THẤT PHẢI KHẮC KỲ THỦ CHỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÀM VỪA ÐỦ LÀ TRUNG ÐẠO

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - LÀM VỪA ÐỦ LÀ TRUNG ÐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP RẤT BÌNH ÐẲNG

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - PHẬT PHÁP RẤT BÌNH ÐẲNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẠI THIỆN ÐẠI ÁC VƯỢT RA NGOÀI SỐ MẠNG

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - ÐẠI THIỆN ÐẠI ÁC VƯỢT RA NGOÀI SỐ MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NIỆM PHẬT GIỐNG NHƯ GỌI ÐIỆN THOẠI

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - NIỆM PHẬT GIỐNG NHƯ GỌI ÐIỆN THOẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VÔ QUY CỦ BẤT THÀNH PHƯƠNG VIÊN

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - VÔ QUY CỦ BẤT THÀNH PHƯƠNG VIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - KHI ÐẮM TRƯỚC HƯƠNG VỊ THIỀN THÌ MỌI CHUYỆN ÐỀU SAI LẦM

✯ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - KHI ÐẮM TRƯỚC HƯƠNG VỊ THIỀN THÌ MỌI CHUYỆN ÐỀU SAI LẦM

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành