Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KHI NÀO BẠN NHẬN THỨC RA CHÍNH MÌNH RÕ RÀNG RỒI, MINH BẠCH RỒI, THÌ SỰ GIÁO HÓA CỦA PHẬT ĐÃ VIÊN MÃN

0