Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THÌ HÃY NGHĨ ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG SANH, VÌ CHÁNH PHÁP TỒN TẠI DÀI LÂU

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THÌ HÃY NGHĨ ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG SANH, VÌ CHÁNH PHÁP TỒN TẠI DÀI LÂU