Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KHÔNG NÊN ĐI TRÁCH NGƯỜI KHÁC, LÀ PHẢI TRÁCH CHÍNH MÌNH

GIEO NHÂN GẶT QUẢ

GIEO NHÂN GẶT QUẢ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

NHÂN QUẢ VAY TRẢ MẢY MAY CHẲNG SAI

NHÂN QUẢ VAY TRẢ MẢY MAY CHẲNG SAI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

NĂNG LƯỢNG ỨNG BIẾN VÔ CÙNG MẠNH MẼ

NĂNG LƯỢNG ỨNG BIẾN VÔ CÙNG MẠNH MẼ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HỄ CÓ Ý ĐỒ, CÓ THAM LAM TỨC LÀ KHÔNG THANH TỊNH

HỄ CÓ Ý ĐỒ, CÓ THAM LAM TỨC LÀ KHÔNG THANH TỊNH

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

PHẬT THUYẾT PHÁP ỨNG CƠ MÀ NÓI

PHẬT THUYẾT PHÁP ỨNG CƠ MÀ NÓI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ XÃ HỘI, VÌ NHÂN DÂN, VÌ CHÚNG SANH

VÌ XÃ HỘI, VÌ NHÂN DÂN, VÌ CHÚNG SANH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GIÚP HỌ LÌA DỤC, CHÁNH NIỆM THÂM SÂU!

GIÚP HỌ LÌA DỤC, CHÁNH NIỆM THÂM SÂU!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không