Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KHÚC MẮC NÀY CHÍNH LÀ PHIỀN NÃO TRÓI BUỘC, MỞ TỪNG CÁI TỪNG CÁI, THOÁT LY TỪNG VIỆC TỪNG VIỆC

KHÚC MẮC NÀY CHÍNH LÀ

PHIỀN NÃO TRÓI BUỘC,

MỞ TỪNG CÁI TỪNG CÁI,

THOÁT LY TỪNG VIỆC TỪNG VIỆC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Nếu đoạ vào địa ngục vô gián thì biết khi nào mới ra được?

Nghiệp nhân thứ nhất để ra khỏi luân hồi là chúng ta đã có hồi tâm chuyển ý, có một chút giác ngộ, biết mình đã làm sai, như vậy sẽ có cơ hội ra khỏi địa ngục. Tuy tự mình biết sai, nhưng người bị hại vẫn tiếp tục bị hại, trong tình huống này không thể ra khỏi được.

Nhất định phải đợi đến những người bị chúng ta làm hại dần dần hồi phục, sức khoẻ của họ dần dần trở lại bình thường, đây là điều kiện bên ngoài. Sám hối trong tâm và điều kiện bên ngoài nhất định phải phối hợp thì chúng ta mới có thể ra khỏi được. Ý nghĩa trong này rộng sâu vô cùng tận, cho nên mỗi loại lực của mười điều này đều gọi là trí lực, nó là trí huệ chân thật.

Trong Kinh Điển Đức Thế Tôn hiển thị sức mạnh thành tựu mười loại trí huệ của Như Lai, hiện nay gọi là năng lượng. Năng lượng này có thể giúp tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề.

Ba đời, nghiệp nhân tạo trong quá khứ thì đời này thọ báo, đời này tạo nghiệp nhân thì đời sau thọ quả báo hoặc là nói đời sau nữa thọ báo, khi nào thọ quả báo?

Ở chỗ gặp duyên không giống nhau. Chúng ta tạo có nhân, nhân gặp duyên liền khởi hiện hành, đó gọi là thọ báo, gọi là nhân duyên quả báo. Chẳng thể không cẩn thận, bất luận là ai cũng không tránh được. Giết người phải đền mạng, thiếu nợ thì phải trả nợ.

Sát hại những chúng sanh có linh tánh lớn, thường bị báo ứng ở hiện đời rất nhanh. Trong sách sử có ghi chép, chỉ cần chúng ta lưu ý một chút liền có thể thấy rất nhiều ví dụ, điều này không hề giả.

Thứ ba Tri chư thiền giải thoát trí lực. Có trí huệ này. Thiền rất phức tạp. Tám vạn bốn ngàn Pháp Môn, nghĩa là tám vạn bốn ngàn phương pháp tu hành đều có thể đạt được Thiền định, đều có thể đạt được lợi ích trong Thiền định, gọi là giải thoát.

Phật Pháp coi trọng thiền định, thế gian cũng có không ít giáo phái trong Tôn Giáo, đối với Thiền định rất coi trọng và rất nỗ lực học tập. Cảnh giới trong Thiền định, trí huệ đức tướng trong Thiền định, đức Như Lai rất rõ ràng.

Giải thoát cũng phân ra nhiều thứ lớp, giải trừ lớp này thì còn lớp khác. Ngạn ngữ thường nói Trong tâm có muôn ngàn khúc mắc, khúc mắc này chính là phiền não trói buộc, mở từng cái từng cái, thoát ly từng việc từng việc.

***