Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KINH ĐIỂN TRỢ TU

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

Hán dịch: Ngài Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Nguyên Thuận

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT  BỔN NGUYỆN

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Số bài: 13
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Hán dich: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Số bài: 7
PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VÕNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Cư Sĩ Quảng Minh

Số bài: 5