Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KINH GIÁO NHIỀU NHƯ VẬY, CHÚNG TA HỌC LOẠI NÀO TỐT?

0