Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO TỊNH ĐỘ TÔNG

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Ngài Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3