Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO TỊNH ĐỘ TÔNG