Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

TRONG MỘT ĐỜI TRẢI QUA CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC MỸ MÃN NHẤT

HẠNH PHÚC THẬT SỰ LÀ BUÔNG XẢ DỤC VỌNG

HẠNH PHÚC THẬT SỰ LÀ BUÔNG XẢ DỤC VỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không