Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

LÀM THEO NHỮNG CÁI MỚI ĐỀU LÀ THẤT BẠI, PHẬT PHẬT ĐẠO ĐỒNG, PHẬT PHẬT ĐỀU ĐI MỘT CON ĐƯỜNG

LÀM THEO NHỮNG CÁI MỚI

ĐỀU LÀ THẤT BẠI, PHẬT PHẬT

ĐẠO ĐỒNG, PHẬT PHẬT

ĐỀU ĐI MỘT CON ĐƯỜNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Huệ căn là từ định căn phát lộ ra. Ngũ Căn tín tấn niệm định huệ cũng giống như năm tầng lầu vậy, tín là tầng thứ nhất, tấn là tầng thứ hai, niệm là tầng thứ ba, định là tầng thứ tư, huệ là tầng thứ năm.

Không có tầng thứ tư thì làm gì có tầng thứ năm?

Do đây có thể biết, huệ căn không dễ dàng.

Tín căn từ chỗ nào mà xây dựng?

Tín căn từ ba khóa mục, mười hai đạo phẩm phía trước mà xây dựng. Vậy chúng ta ngay trong một đời này nếu muốn thành tựu, không y theo phương pháp cũ thì không được.

Đây là phương pháp cũ Phật Giáo hóa chúng sanh, mấy ngàn năm thành tựu, không luận tại gia hay Xuất Gia, đều là y theo phương pháp cũ để thành tựu. Phàm hễ làm theo những cái mới đều là thất bại. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều đi một con đường.

Vấn đề này hy vọng chúng ta phải nghĩ nhiều. Phát tâm học Phật, theo Phật học tập, y theo giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành, đây gọi là chân thật học Phật.

***