Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ LỜI KHAI THỊ CỦA BỒ TÁT GIÁC MINH DIỆU HẠNH