Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

LUẬT TẠNG

BỘ LUẬT

BỘ LUẬT

Số bài: 6
BỘ LUẬT SỚ

BỘ LUẬT SỚ

Số bài: 1