Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ LỤC TỔ HUỆ NĂNG - TỔ SƯ THIỀN TÔNG ĐỜI THỨ BA MƯƠI BA