Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ MỘNG DU TẬP

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MỘT

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MỘT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP HAI

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP HAI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP BA

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP BA

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP BỐN

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP BỐN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP NĂM

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP NĂM

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP SÁU

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP SÁU

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP BẢY

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP BẢY

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP TÁM

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP TÁM

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP CHÍN

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP CHÍN

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MƯỜI

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MƯỜI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MƯỜI MỘT

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MƯỜI MỘT

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MƯỜI HAI

✯ MỘNG DU TẬP - TẬP MƯỜI HAI

Giảng giải: Đại Sư Hám Sơn
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Huệ