Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MỘT ĐỜI ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC THÌ THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH ĐỀU CÓ

MỘT ĐỜI ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC THÌ THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH ĐỀU CÓ