Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MỘT KHI QUÝ VỊ PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM, LIỀN ĐƯỢC CHƯ PHẬT HỘ TRÌ

MỘT KHI QUÝ VỊ PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ

TÂM, LIỀN ĐƯỢC CHƯ PHẬT HỘ TRÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tự dụng đối với chính mình là luôn giữ tâm hiếu thiện hiếu đức, thích làm điều thiện, đức. Ðối với chúng sanh thì đại từ bi. Nhân từ, hiếu thiện hiếu đức là việc làm không thể miễn cưỡng hoặc làm cho có hình thức bên ngoài. Nó phải lưu xuất một cách tự nhiên từ bên trong ra.

Cho nên người phát tâm Bồ Ðề, mỗi khi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát khỏi cảnh khổ được an vui. Không hề có một niệm nghĩ đến lợi ích cho cá nhân mình.

Nếu còn một niệm ích kỷ tự lợi, là còn ngã chấp nặng nề, ngã chấp là gốc rễ của lục đạo luân hồi. Không bứng sạch gốc rễ này thì không có cách nào ra khỏi lục đạo.

Cho nên ngay từ bây giờ, Quý Vị cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người đang đau khổ, đang gặp nạn trên Thế Giới, tuyệt đối không nên nghĩ chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa.

Trong suốt thời gian Thuyết Pháp đã qua, tôi nhiều lần nhắc nhở Quý Vị phải phát Bồ Ðề tâm. Trong Kinh Điển, Đức Thế Tôn cũng từng lập đi lập lại không biết bao nhiêu ngàn lần.

Vì sao Thế Tôn không ngừng lập lại như vậy?

Bởi vì chúng sanh vẫn còn chưa tỉnh thức, vẫn còn u mê. Thế Tôn vẫn phải lập đi lập lại một cách không mệt mỏi để kêu gọi chúng ta. Một khi Quý Vị phát khởi Bồ Ðề tâm, liền được Chư Phật hộ trì. Vì tâm của Chư Phật là tâm Bồ Ðề. Như vậy tâm của Quý Vị sẽ cùng với tâm của Chư Phật không hề khác nhau.

***