Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

MUỐN DẠY NGƯỜI TRƯỚC TIÊN MÌNH PHẢI LÀM ĐƯỢC, MỖI THẦY GIÁO PHẢI LÀM ĐƯỢC MỘT TRĂM PHẦN TRĂM ĐỆ TỬ QUY

0