Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NẾU CÓ AI TIN THÌ NÊN PHÁT NGUYỆN SANH SANG NƯỚC KIA

NẾU CÓ AI TIN THÌ NÊN PHÁT NGUYỆN SANH SANG NƯỚC KIA