Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NẾU HỌ THẬT SỰ MUỐN HỌC THÌ GIÚP HỌ LỰA CHỌN PHÁP MÔN

NẾU HỌ THẬT SỰ MUỐN HỌC THÌ GIÚP HỌ LỰA CHỌN PHÁP MÔN