Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NẾU NHƯ TƯƠNG ĐỐI ĐƯỢC CỞI BỎ, PHIỀN NÃO TẬP KHÍ HƠN MỘT NỬA ĐƯỢC BỎ ĐI

0