Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ NGÀI MA HA CA DIẾP, NGƯỜI TU KHỔ HẠNH BẬC NHẤT, VỚI MƯỜI HAI HẠNH ĐẦU ĐÀ