Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NGƯỜI HỌC PHẬT KHÔNG GIÀ, KHÔNG BỆNH, KHÔNG CHẾT. ĐÓ LÀ ĐẠO LÝ THIẾT THỰC NHẤT

NGƯỜI HỌC PHẬT KHÔNG GIÀ,

KHÔNG BỆNH, KHÔNG CHẾT. 

ĐÓ LÀ ĐẠO LÝ THIẾT THỰC NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Người hiện tại học Phật, vì sao không thể có được thành tựu?

Họ đã bỏ đi tầng thứ nhất, họ liền nghĩ ngay đến tầng thứ hai, nghĩ đến tầng thứ ba, kết quả là một việc cũng không thành, học đến cả đời vẫn là không có cách gì thoát khỏi luân hồi, vẫn là phải theo nghiệp lực thọ báo, thật là oan uổng.

Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tường tận chân tướng sự thật này, vậy thì khẳng định bạn phải có ba cái gốc này. Cư dân ở khu vực này, người người đều có ba cái nền tảng này, cái khu vực này chính là người xưa đã nói lễ nghĩa đối nhau, xã hội hài hoà.

Người ở khu vực này có lễ, người ở khu vực này lương thiện, người ở khu vực này không tạo ác nghiệp, cái khu vực này chính là Thiên Đường mà người thông thường hay gọi. Mọi người chúng ta thật có loại nhận biết này thì phải nỗ lực học tập.

Có thể làm được hay không?

Khẳng định có thể làm được. Lợi ích thiết thực đối với chính mình, chúng ta thường hay nói, người học Phật không già, không bệnh, không chết, đó là lợi ích thiết thật nhất. Tuổi tác tuy là mỗi năm mỗi lớn, nhưng già mà không suy, tinh thần thể lực của bạn không suy. Tâm địa lương thiện, tâm địa thanh tịnh thì không có bệnh tật.

Sau cùng vì sao không chết?

Thân thể đã dùng thời gian quá lâu rồi không thể dùng được nữa, không thể dùng nữa thì đổi một thân khác, không phải chết, đổi được rất tự tại, phải biết giống như áo quần dơ rồi cởi bỏ thay một bộ mới, thì sao không tự tại chứ.

Cái điểm này đều không giả, sống chết tự tại, đi đến nơi nào đều rõ ràng tường tận, có trở lại nhân gian này cũng tường tận. Đây là nói đến lợi ích thiết thực nhất của chúng ta.

***