Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NGƯỜI TU PHÁP MÔN NÀY CHẲNG PHẢI LÀ KẺ TẦM THƯỜNG, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC NÓI NHƯ VẬY

NGƯỜI TU PHÁP MÔN NÀY CHẲNG PHẢI LÀ KẺ TẦM THƯỜNG, TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC NÓI NHƯ VẬY