Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

❁ NHẠC KHÔNG LỜI

❁ NHẠC KHÔNG LỜI