Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NHẠC NIỆM NGÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT KHÔNG LỜI