Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

NHO GIA COI TRỌNG GIỚI, ĐỊNH, HUỆ, ĐẠO GIA CŨNG XEM TRỌNG GIỚI, ĐỊNH, HUỆ

NHO GIA COI TRỌNG GIỚI,

ĐỊNH, HUỆ, ĐẠO GIA CŨNG XEM

TRỌNG GIỚI, ĐỊNH, HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Tri thức và trí huệ là hai chuyện khác hẳn nhau. Giáo dục của người Phương Tây nhằm cầu tri thức, chẳng phải là cầu trí huệ. Trí huệ do Giới, Định, Huệ mà có, còn tri thức thật sự là từ tâm ý thức của chúng ta, chúng ta dụng tâm nghiên cứu, làm như vậy càng chẳng ăn khớp với Giới, Định, Huệ, trong ấy chẳng có Giới, Định, Huệ.

Giáo dục phương Đông coi trọng Giới, Định, Huệ, đặc biệt là Phật Giáo. Sau khi Phật Giáo truyền đến Trung Quốc, đúng như Tiến Sĩ Thang Ân Tỷ Toynbee đã nói, nó đã phong phú hóa nền văn hóa bản địa của Trung Quốc.

Nho gia coi trọng Giới, Định, Huệ, Đạo Gia cũng xem trọng Giới, Định, Huệ, tăng trưởng mà. Nâng cao Giới, Định, Huệ, đó là tăng trưởng, Giới, Định, Huệ thúc đẩy hết thảy tiến bộ trong xã hội. Giới, Định, Huệ cũng có thể thúc đẩy quý vị thăng quan, phát tài, nó là chánh đáng, chẳng để lại hậu quả, cao minh hơn Phương Tây nhiều.

Ở Phương Tây, tri thức, khoa học, kỹ thuật phát triển, đến hiện thời chúng ta có thể thấy, chẳng qua là ba trăm năm, chúng ta thấy gì?

Thấy ngày tàn của Thế Giới. Vì vậy, hiện thời họ cũng dần dần giác ngộ, học theo Trung Quốc, học tập Ấn Độ. Trong mấy năm gần đây, họ tìm cầu hóa giải xung đột, khôi phục sự an định trong xã hội và Thế Giới, chung sống hòa bình. Họ chẳng làm được điều này, khiến cho xã hội rối loạn, địa cầu bị tổn hại.

Địa Cầu đã bị tổn hại, theo họ nói, tức theo lời các nhà khoa học, hiện thời địa cầu triển khai sự trả thù đối với nhân loại, sự trả thù ấy chính là tai nạn.

Vì sao?

Các nhà Lượng Tử Học hiện đại đã biết, hết thảy tất cả hiện tượng vật chất, giống như vi trần được nói tới trong Kinh Phật, một hạt vi trần là vật chất, nó có Thọ, Tưởng, Hành, Thức, có thể thấy, nghe, hiểu ý nghĩ, ý niệm, hành vi của con người.

Nó có ưa, ghét. Ngôn hạnh của con người tốt đẹp, nó sẽ ưa chuộng. Tâm hạnh của con người tạo ác, nó sẽ chán ghét, chẳng phải là vô tri. Do vậy, trong Phật Pháp nói vạn sự vạn vật trong toàn bộ Vũ Trụ đều là thể hữu cơ, sống động, chẳng chết cứng.

Hiện thời, các nhà khoa học Lượng Tử phát hiện điều này, là thật, chẳng giả. Hiện nay, tư tưởng và hành vi của loài người chúng ta có lỗi với Địa Cầu. Phá hoại sự cân bằng sinh thái tự nhiên, phạm lỗi với nó, nó phải báo thù.

Có thể hóa giải tai nạn hay không?

Các nhà Lượng Tử Học nói Có thể, Phật Pháp cũng giống như vậy, cũng có cách nói như thế. Chúng ta chỉ cần thay đổi tâm thái, nhận biết chân tướng của hiện tượng tự nhiên, điều chỉnh tâm thái của chính mình, vứt bỏ tham, sân, si, mạn, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện.

Hết thảy vạn vật ưa chuộng Thiện Pháp, chúng ta tìm lại mười hai chữ hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, nhân ái, hòa bình của Tổ Tông, khởi tâm, động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều tương ứng với đức hạnh, xã hội sẽ hòa hài, chẳng có tai nạn.

Vì sao?

Cảnh chuyển theo tâm, cảnh là hoàn cảnh. Đối với đại hoàn cảnh của chúng ta, Địa Cầu là đại hoàn cảnh, vô lượng vô biên tinh hệ trong không gian cũng là đại hoàn cảnh của chúng ta. Khoa học gia đã đưa cảnh cáo nghiêm trọng nhất, năm hai nghìn không trăm mười hai, Ngân Hà thẳng hàng, người Maya đã tính như vậy.

Chúng tôi thấy có một tài liệu tức là bài phát biểu của tổng cục vũ trụ của Mỹ tuyên bố chuyện Ngân Hà thẳng hàng là có thật, nhưng họ nói không phải là năm hai nghìn không trăm mười hai, mà là năm hai nghìn không trăm mười ba, sai khác một năm.

Chúng ta có thể hóa giải tai nạn này hay không?

Có thể, vì sao?

Trong hoàn cảnh cư trụ, tâm chúng ta chánh đáng, không chỉ Địa Cầu chẳng có tai nạn, mà các tai nạn trong các tinh hệ hệ thống tinh tú thuộc Vũ Trụ cũng có thể hóa giải. Người thâm nhập Đại Thừa biết như vậy, có tín tâm, chẳng hoài nghi tí nào. 

Trong quá khứ đã từng có người bảo cho tôi biết, hy vọng người học Phật chúng ta sẽ nghiêm túc, nỗ lực tu học, thay đổi quỹ đạo của các tinh hệ trong Vũ Trụ.

Lúc đó, tôi nghe xong, hết sức ngơ ngác, há có loại năng lực ấy?

Phật, Bồ Tát cũng làm không được, lẽ đâu chúng ta có năng lực như vậy?

Học Kinh Hoa Nghiêm, học bộ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của Hiền Thủ Đại Sư, chúng tôi hoảng nhiên đại ngộ thật sự có loại năng lực ấy. Các nhà khoa học cận đại đã phát hiện ý niệm có năng lượng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng có bất cứ năng lượng nào có thể sánh bằng năng lượng sanh bởi ý niệm.

***