Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ NGÀY NAY KHÔNG CÒN NỮA