Nam Moâ A Di Ñaø Phaät
Laø taùnh ñöùc cuûa töï taùnh

tinhdotong.vn

✯ PHẢI HIỂU RÕ SỰ NIỆM PHẬT - KHAI THỊ NHÂN NGÀY GIỖ TỔ ẤN QUANG